วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ทีมครูคอมยุคใหม่ ซึ่งได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ที่โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ นายอัสมัน  มูเล็ง หัวหน้างานทะเบียนของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา เพื่อศึกษาระบบเดิมของทะเบียนประวัตินักเรียน และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเดิม


  

  

                         

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 11

วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีมของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย
นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง รหัส 405709001 หัวหน้าทีม
นางสาวยามีลา อาแซ รหัส 405709017
นายซอลาฮุดดีน อาแวกะจิ รหัส 405709021
นางสาว พาอีซะห์ สะแม รหัส 405709023
นายอากรัน อาแด รหัส 405709019
           ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
 ให้แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP

- โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Technology For Education : ISE) ครั้งที่ 9

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ :
ทดสอบหลังเรียน  ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น
บรรยายโดยอาจารย์ http://elearning.yru.ac.th/elearning/mod/folder/view.php?id=8857

 โดยมีหัวข้อย่อยดังนี้
1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมลู
10.การแก้ไขข้อมลู
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป

นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และโปรแกรม Cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม โดยให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
คำตอบ2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
 คำตอบ


3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   ถ้าคะแนนรวม
        0-49 เกรด F
        50-59 เกรด D
        60-69 เกรด C
       70-79 เกรด B
       80-100 เกรด A
คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน
สมมติ 78
 คำตอบ

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 8
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่
             -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                       ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP เบื้องต้น  และได้แนะนำโปรแกรม XAMPP และ   EditPlus เพื่อใช้ในภาษา php                                               
 เนื้อหาที่บรรยาย มีดังนี้   
1. แนะนําภาษา PHP                                                            
2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP
6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
10. ตัวดําเนินการ
11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
16. บทสรุป


อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด 

                   วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

OPPO เตรียมเผยโฉม 5X สุดยอดเทคโนโลยีการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน ในงาน MWC 2017

ออปโป้ (OPPO) บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับสี่ของโลกกางแผนส่งสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสู่เวทีระดับโลกที่งาน โมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017 (MWC 2017) เผยโฉม ‘5x’ ที่สุดแห่งเทคโนโลยีการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟนที่จะทำให้ทุกรูปถ่ายมีความละเอียดที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีสมาร์ทโฟนรุ่นใดทำได้มาก่อนนาย สกาย ลี รองประธานและผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายการจัดการธุรกิจสมาร์ทโฟนระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่โดดเด่นในครั้งนี้ คือ ผลลัพท์ที่ได้จากการคิดค้นและพัฒนาอย่างไม่เคยหยุดยั้งของออปโป้ ซึ่งจะทำให้ทั้งโลกต้องเปลี่ยนมุมมองการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟนไปตลอดกาล”

ตัวจริงเรื่องการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ออปโป้ (OPPO) เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนในหลายรุ่นที่คำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลัก ซึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของออปโป้ (OPPO) คือการเป็นผู้นำเทรนด์ด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ทำให้ทุกแบรนด์ในตลาดสมาร์ทโฟนต้องจับตามอง

ออปโป้ (OPPO) ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำของการถ่ายเซลฟี่ที่เป็นธรรมชาติด้วยสมาร์ทโฟน เมื่อปี พ.ศ. 2555 ด้วยการส่งสมาร์ทโฟนรุ่น Ulike 2 ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่มีฟีเจอร์การถ่ายภาพเซลฟี่อย่างเป็นธรรมชาติอยู่ในตัว ทำให้ตลาดสมาร์ทโฟนเริ่มตื่นตัวกับฟีเจอร์นี้ เพราะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภค และฟีเจอร์นี้เองที่สร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนในสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ทุกรุ่นจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบัน ออปโป้ (OPPO)ได้มีการพัฒนาซอฟแวร์จนได้สุดยอดนวัตกรรมอย่าง Beautify 4.0

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านนวัตกรรม ทำให้ออปโป้ก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่น ในปี 2559 ออปโป้ได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนในตระกูลซีรี่ส์ F ที่รู้จักกันในฐานะ ตัวจริงเรื่องเซลฟี่ หรือ ‘Selfie Expert’ โดยมี F1 Plus เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นแรกที่กล้องหน้ามีความละเอียดถึง 16 ล้านพิกเซล และในปีเดียวกัน ออปโป้ร่วมมือกับโซนี่ เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ Sony IMX 398 ขนาด 1/2.8 นิ้ว สำหรับรุ่น R9s ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและระบบปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมนี้เอง ทำให้ออปโป้ทะยานสู่การเป็นผู้นำเทรนด์การถ่ายภาพผ่านสามาร์ทโฟนในตลาด

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของออปโป้: โปรเจค 5x
เพียงหนึ่งปีหลังก้าวสู่แท่นผู้นำในตลาด ออปโป้เตรียมส่งสุดยอดเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสู่ตลาดด้วยโปรเจค 5x ในงานแสดงสมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง โมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017

ความสำเร็จครั้งสำคัญของออปโป้ในครั้งนี้ คือ ผลลัพท์ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา รวมไปถึงทักษะความเชี่ยวชาญที่เหนือชั้นด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเราได้เลือกที่จะเปิดตัวเทคโนโลยี 5x เพราะเราเชื่อมั่นว่า สิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้อุตสาหกรรมการผลิตส่งผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ลงสู่ตลาด รวมไปถึงการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้ผู้บริโภคตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นในอนาคต” นาย สกาย กล่าวปิดท้าย


ออปโป้ (OPPO) จะจัดแสดงสุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดนี้ภายในงาน โมบาย เวิลด์ คองเกรส 2017 ที่เมืองบาร์เซโลน่า ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รวมเทคนิคปรับแต่ง Taskbar บน Windows 10 ที่น้อยคนนักที่รู้

รวมเทคนิคปรับแต่ง Taskbar บน Windows 10 ที่น้อยคนนักที่รู้
บทความนี้จะมาตั้งค่า Taskbar แบบใหม่บน Windows 10 กันซึ่งเป็น Tips ใหม่ที่หลายท่านอาจไม่รู้ว่ามีแบบนี้ด้วย น้อยคนนักที่รู้จริงๆ ลองดูแต่ละ Tips กันว่าคุณเคยตั้งค่าแบบนี้หรือเปล่า?


วิธีทำให้ไอคอน Taskbar เล็กลงอีกขั้น


คลิกขวาตรงแถบ Taskbar แล้วเลือก Settings ดังรูป


แล้วติ๊กเปิดสวิตซ์เป็น on ที่ Use small taskbar buttons แค่นี้ไอคอนก็จะเล็กลงจากปกติ ดูจอคอมแล้วกว้างขึ้น หากปิด ในส่วนนี้ขนาดไอคอน Taskbar ก็จะกลับมาเป็นขนาดปกติ

วิธีปิดซ่อน-ปิด/เปิด ช่อง Search บน Taskbar


คลิกขวาที่ Taskbar เลือก Search แล้วเลือก…..


Hidden เพื่อซ่อนไอคอน Search
Show Search Icon เพื่อขึ้นไอคอนแว่นขยายสำหรับค้นหาสิ่งต่างๆบน Windows
Show Search Box เพื่อแสดงช่องสำหรับกรอกคำค้นในการค้นหาสิ่งต่างๆบน Windows
คลิกปุ่ม File Explorer แล้ว ปรากฏหน้าต่าง This PC จริงๆ ไม่ใช่ขึ้นหน้าต่าง Quick Access


Tips สุดท้ายนี้หลายท่านคงเคยคลิกปุ่ม File Explorer นี้แล้ว จะแสดงหน้าต่าง Quick Access ซึ่งก็คือศูนย์รวมไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งรันไฟล์ไปใช้งานนั่นเอง บางครั้งคุณเปิดไฟล์พวกวีดีโอหนัง ไฟล์ลับที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นแต่คลิกแล้วเห็นแน่ๆ จะตั้งค่าอย่างไรให้คลิกแล้วเป็น This PC  มีขั้นตอนดังนี้


                                                                                คลิก File Explorer


                                                                    คลิกที่แท็บ View >> เลือก Optionsเลือกที่ Open File Explorer to : จากเดิมเปิดที่ Quick access เป็น This PC  แล้วคลิก OK